دفتر حقوقی پرگاس

  • ​​​علی سیفی 

  • ​​​​​​​مهسا عباسی

  • ​​​​​​​وکلای پایه یک دادگستری

بهترین وکلا

نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در دعوا به خواسته پرداخت خسارت معنوی ناشی از جرم

شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه‌ای مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت ۶ میلیون تومان به عنوان خسارت معنوی ناشی از بزه‌های توهین و تهدید صادر کرد. در این رای که در خرداد ۱۴۰۱ صادر شده با استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی به طریق مالی نیز از جانب مجنی‌علیه قابل مطالبه دانسته شده است. ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری: شاکی می‌تواند جبران …
ادامه مطلب

نمونه رای با موضوع وضعیت حقوقی «عقد رهن» بعد از تاریخ توقف ورشکسته

تجدیدنظرخواه: بانک … تجدیدنظرخوانده: اداره تصفیه امور ورشکستگی خواسته ها: ۱. سایر دعاوی غیرمالی ۲. مطالبه خسارت دادرسی گردشکار: پس از وصول پرونده وجری تشریفات، النهایه هیات شعبه تشکیل و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رای می نماید: رای دادگاه در خصوص تجدیدنظرخواهی بانک … با نمایندگی قضائی آقای … بطرفیت تجدیدنظرخواندگان ۱- اداره تصفیه امور ورشکستگی استان آذربایجان شرقی ۲- اداره تصفیه امور ورشکستگی تبریز نسبت به دادنامه صادرشده …
ادامه مطلب

نمونه رای در دعوای فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه

رای دادگاه در خصوص دعوای آقای… فرزند… با وکالت آقای… فرزند… با وکالت آقای… به طرفیت خانم… بخواسته فسخ نکاح به جهت عدم بکارت زوجه، به انضمام مطالبه کلیه خسارات دادرسی؛ به این شرح که خواهان در جلسه اول دادرسی مورخه ١۴٠٠/۱۰/۱۱ اظهار داشته است: «عرائضم به شرح دادخواست تقدیمی است. تاریخ عقد ما ١۴٠٠/۰۸/۰۸ می باشد بنده حدود ۱۷ الی ۱۸ روز بعد از عقد نکاح متوجه شدم که …
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها