نمونه رای در خصوص اثبات تضمینی بودن چک و ابطال اجرائیه

موکل با مراجعه به دفتر حقوقی پرگاس اعلام نمود که یک فقره چک به مبلغ 600 میلیون تومان بابت تضمین قرارداد به شرکت خوانده تحویل داده است اما به صورت سهوی متوجه نبوده است که شماره چک در قرارداد اشتباه نوشته شده است و خوانده نیز با سواستفاده از این موضوع تقاضای صدور اجرائیه نسبت به چک را کرده است.

دادخواستی به خواسته اثبات تضمینی بودن چک و ابطال اجرائیه تقدیم دادگاه گردید، رای بدوی به نفع موکل صادر شد و با تجدیدنظر خواهی شرکت خوانده نیز موضوع به دادگاه تجدیدنظر ارسال، که با برگزاری جلسه و استعلام از مراجع ذی ربط رای صادره تائید گردید

برای بزرگتر دیدن کلیک کنید

 

 

رای دادگاه تجدیدنظر:

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما