چگونه دادخواست بنویسیم/ دادخواست استرداد جهیزیه

دادخواست استرداد جهیزیه

زوجه می تواند مطابق لیست سیاهه اسباب و جهیزیه خود را از محل سکونت مشترک خارج کند. البته نداشتن سیاهه مانع این اقدام نمی باشد.
نمونه دادخواست استرداد جهیزیه
خواهان :زوجه
خوانده :زوج
دلایل و مستندات:
اصل و کپی مصدق عقدنامه
اصل و کپی مصدق شناسنامه
سیاهه جهیزیه
تصویر شکایت کیفری مبنی بر ضرب و شتم
تصویر دادخواست طلاق
تعیین خواسته و بهای آن: تامین خواسته مبنی بر منع خوانده از تصرف در جهیزیه به منظور حفظ آن و الزام خوانده به استرداد عین جهیزیه طبق سیاهه مقوم به بیست میلیون و صد هزار تومان.
شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه خانواده:
احتراما به عرض می رساند اینجانب … به دلالت تصویر مصدق عقدنامه در تاریخ ……….به عقد ازدواج دائم خوانده در آمده و از تاریخ ………..زندگی مشترک خود را آغاز نموده ایم و لیست جهیزیه مستند به سیاهه تقدیمی می باشد، اخیراً به دلیل بیرون کردن بنده توسط همسرم و نیز تصمیم به جدایی، دور از یکدیگر زندگی می کنیم ولی جهیزیه و اثاثیه شخصی ام در منزل مشترک باقی مانده و خوانده به دلایل نامشخص از هر گونه همکاری در خصوص بردن وسایل مزبور امتناع می نماید و حاضر نیست به طور مسالمت آمیز وسایل را به بنده مسترد نماید. لذا ناگزیر به طرح این دعوی گردیده ام. فلذا با توجه به افزایش قیمت اجناس و بیم تضییع و تفریط وسایل مزبور که به شرح لیست پیوست می باشد، بدواً صدور قرار تامین خواسته به منظور حفظ وسایل مزبور و متعاقباً رسیدگی به موضوع و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به رد اسباب و جهیزیه متعلق به اینجانب مطابق سیاهه تقدیمی مورد استدعاست.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما