پرداخت هزینه‌های مشاع ساختمان و کنترلی کردن درب پارکینگ چگونه تعیین می‌شود؟

یکی از موضوعاتی که همواره میان اهالی یک ساختمان مورد بحث قرار می‌گیرد و برای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است چگونگی تقسیم هزینه های مشاع و پرداخت این هزینه‌ها است.

به صورت کلی هزینه های مشاع شامل مواردی می شود که قانون آنها را مشخص کرده است.

د‌ر ماده ۶ قانون تملک آپارتمان‌ها گفته شده چنانچه قراردادی بین مالکان یک ساختمان وجود نداشته باشد کلیه تصمیمات مربوط به اداره و امور مربوط به قسمت‌های مشترک به اکثریت آراء مالکانی است که بیش از نصف مساحت تمام قسمت‌های اختصاصی را مالک باشند.

اما یکی از سوالاتی که اهالی ساختمان ممکن است با آن مواجه شوند این است که برای کنترلی کردن درب پارکینگ هزینه های مربوط به آن چگونه میان واحدها تقسیم می‌شود. 

در پاسخ به این سوال باید گفت با توجه به ماده قانونی گفته شده چنانچه مالکینی که بیش از نصف مساحت قسمت های اختصاصی را در مالکیت خود دارند با نصب آیفون تصویری و درب ریموت کنترل موافق باشند می توان اقدام به نصب کرد و سایر مالکان نیز ملزم به پرداخت هزینه آن هستند.

البته و مطابق با او اگر برخی از افراد ساختمان دارای خودروی شخصی نباشند می‌توانند این هزینه را پرداخت نکنند و این تصمیمات توسط هیات مدیره ساختمان گرفته می‌شود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما