رد دعوای خواهان اعسار از پرداخت محکوم به

در این پرونده، خواهان که پیش‌تر محکوم به پرداخت مبلغی به موکل شده بود با طرح دعوای اعسار و ارائه شهود سعی در تقسیط و اثبات اعسار خود داشته است

علیرغم داشتن شهادتنامه به دلیل آن که اصل به ایسار اشخاص در شرایط مربوط به ماده 7 قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت های مالی می‌باشد، خواسته ایشان رد گردید

متن کامل رای

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما