نمونه رای دادگاه تجدیدنظر در دعوا به خواسته پرداخت خسارت معنوی ناشی از جرم

شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه‌ای مبنی بر الزام تجدیدنظرخوانده به پرداخت ۶ میلیون تومان به عنوان خسارت معنوی ناشی از بزه‌های توهین و تهدید صادر کرد.

در این رای که در خرداد ۱۴۰۱ صادر شده با استناد به ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، جبران خسارت معنوی به طریق مالی نیز از جانب مجنی‌علیه قابل مطالبه دانسته شده است.

ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری:

شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.

تبصره ۲- منافع ممکن‌الحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکن‌الحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمی‌شود.

متن کامل رای دادگاه را در ادامه بخوانید:

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی … به طرفیت… نسبت به آن بخش از دادنامه شماره … شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی دردعوی مطالبه خسارت معنوی ناشی ازارتکاب بزه های توهین و تهدید و خسارت دادرسی صادرشده، وارد است.

اولاً: به دلالت دادنامه شماره … شعبه … دادگاه کیفری ۲ تهران و … شعبه ۴١ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارتکاب بزه توهین و تهدید نسبت به تجدیدنظرخواه ازناحیه خانم … ثابت است.

ثانیاً: به موجب ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره ۱ آن خسارت معنوی ازجانب مجنی‌علیه قابل مطالبه است و علاوه بر طریق غیرمالی، جبران آن ازطریق مالی نیز تجویز شده است که با عنایت به تعریف خسارت معنوی درتبصره مذکور دایر بر ورود صدمه روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی و اجتماعی، ارتکاب عمل مجرمانه تجدیدنظرخوانده باعث تخفیف شخصیتی و ورود صدمه روحی به تجدیدنظرخواه گردیده است و با لحاظ اینکه پرداخت مادی خسارت باعث تسلی خاطر و کاهش تالمات روحی مجنی علیه می گردد از جانب دیگر تعیین میزان مال ونحوه جبران خسارت مطابق ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی از اختیارات دادگاه است و قاضی به عنوان عقل متعارف در جامعه می تواند راساً مبلغ قابل پرداخت به عنوان جبران خسارت معنوی را تعیین نماید به استناد مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی و مستندات فوق ضمن نقض دادنامه در آن بخش، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت شصت میلیون ریال به عنوان جبران خسارت معنوی ناشی از توهین و عذرخواهی در یکی از جراید کثیرالانتشار از جانب تجدیدنظرخوانده به عنوان طریق جبران خسارت معنوی ناشی از تهدید و پرداخت هزینه دادرسی هر دو مرحله و حق الوکاله مرحله نخستین مطابق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می دارد.

راجع به بخش دیگر دادنامه یادشده مشعر بر حکم به بی حقی در مطالبه خسارت ناشی ازتخریب خودرو به جهت عدم احراز ورود خسارت به خودرو از ناحیه تجدیدنظرخوانده و فقد دلیل بر رابطه سببیت یا علیت عرفی بین فعل نامبرده و زیان به استناد ماده ۳۵۸ قانون اخیرالذکر تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه یادشده را تایید می نماید. این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران      مستشار دادگاه

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما