رای صادره در خصوص استفاده از حق اطلاع شرکای شرکت

با مراجعه موکل، مشخص گردید که ایشان سالهاست شرکتی را با شخص دیگری ثبت کرده است اما شریک ایشان از دادن اسناد و مدارک مالی و غیر مالی شرکت خودداری می‌کند، لذا با بررسی و تحقیق دادخواست ذیل به طرفیت شریک مطرح و منجر به صدور رای به نفع موکل گردید

 

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما