نمونه رای اخذ شده در خصوص تغییر نام

در این پرونده با مراجعه موکل مشخص گردید که از کودکی به نام دیگری مشهور هستند اما در شناسنامه نام دیگری برای ایشان انتخاب شده است، با طرح دادخواست و صدور رای به نفع موکل، شناسنامه اصلاح و نام جدید برای ایشان در شناسنامه درج گردید

 

 وکیل در دادخواست تغییر نام

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما