نمونه رای دادخواست ابطال رای داور و رد دعوای خواهان

در این پرونده که وکلای دفتر به عنوان خوانده اعلام وکالت نموده‌اند، دعوای خواهان رد و این دادنامه در دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا تایید گردیده است

برای دانلود فایل pdf pergaslaw.ir.pdf نمایید

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما