بخشنامه تمدید مدت تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی تا پایان مهرماه

نظر به درخواستهای متعدد و در جهت تکریم مودیان محترم مالیاتی بدین وسیله مدت اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی موضوع نامه شماره ۱۱۸۴۲ /۲۰۰ /د مورخ ۲۷ /۰۲ /۱۴۰۲ و اصلاحیه شماره ۲۳۳۲۵ /۲۰۰ /د مورخ ۱۲ /۰۴ /۱۴۰۲، با رعایت مقررات «تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۲» تمدید می شود.

سید محمدهادی سبحانیان

 

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما