قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی

قانون اجازه مشارکت جمهوری اسلامی ایران در افزایش سهام سرمایه دور ششم بانک توسعه اسلامی

ماده واحده- به دولت اجازه داده می شود سرمایه جمهوری اسلامی ایران در بانک توسعه اسلامی را از مبلغ چهار میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و ششصد و سی هزار (۶٣۳۰،۰۰۰، ۴،١٧۴) دینار اسلامی به مبلغ چهار میلیارد و ششصد و سی و یک میلیون و چهارصد و شصت هزار (۴،۶٣١،۴۶۰،۰۰۰) دینار اسلامی افزایش دهد و نسبت به پرداخت این افزایش سرمایه به ارزش کل چهارصد و پنجاه و شش میلیون و هشتصد و سی هزار (۴۵۶،۸۳۰،۰۰۰) دینار اسلامی مطابق با مقررات و جداول زمانی سررسید اقساط مربوط اقدام نماید.

اقساط این افزایش سرمایه در یک بازه زمانی چهارده ساله و طی ۲۸ قسط شش ماهه از سال ۱۴۰۱ (۲۰۲۳ میلادی) تا سال ۱۴۱۵ (۲۰۳۶ میلادی) قابل پرداخت می باشد. مبلغ هر قسط (یکم تا بیست و هفتم) برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و پنجاه و هفت (١۶،٣١۵،٣۵٧) دینار اسلامی و قسط آخر بیست و هشتم برابر با شانزده میلیون و سیصد و پانزده هزار و سیصد و شصت و یک (۱۹۶،٣١۵،٣۶١) دینار اسلامی است.

تبصره ۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود نسبت به پرداخت اقساط مربوط به پذیره نویسی سهام سرمایه دولت در بانک مزبور در مواعد مقرر، اقدام و مبالغ پرداختی را در دفاتر قانونی خود به حساب سهمیه سهام دولت جمهوری اسلامی ایران در مؤسسات بین المللی منظور نماید.

تبصره ۲- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف به ارائه سفته معادل ریالی اقساط پرداختی سهام پذیره نویسی شده در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

تبصره ۳- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است میزان تسهیلات دریافتی از بانک توسعه اسلامی، محل و میزان هزینه کرد آن و همچنین برنامه های خود را برای اخذ امتیاز از بانک مزبور اعم از دریافت تسهیلات را در ابتدای اردیبهشت ماه هر سال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اعلام نماید.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم تیرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۳۰۲/۳/۲۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

محمدباقر قالیباف- رییس مجلس شورای اسلامی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما