ساعت کاری قوه قضاییه پس از پایان ماه رمضان

به نقل از معاونت منابع انسانی قوه قضاییه، بنابر اعلام معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه و با عنایت به تصویب نامه اخیر هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۳۱۸۷/ت ۶۱۰۱۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ مقرر گردید که ساعت شروع به کار کلیه واحدهای قضایی و اداری تابعه قوه قضاییه، ساعت ۷:۰۰ صبح باشد.

دکتر محمدباقر الفت همچنین خبر داد: ساعت کاری کارکنان قوه قضاییه از ۱۵ خرداد ماه لغایت ۱۵ شهوریور ماه از ساعت ۶:۰۰ الی ۱۳:۰۰ خواهد بود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما