قرار رفع توقیف سریال جیران

نابر دستور بازپرس شعبه ۹ دادسرای فرهنگ و رسانه، دستور رفع توقیف سریال «جیران» صادر شد.

متن قرار صادره به شرح زیر است:

آقای شکوری مقدم

مدیرعامل محترم شرکت فناوران ایده پرداز سیا

باسلام

بازگشت به دستور قضایی شماره ۱۶۸۹۹۰۰۳۰۱۱۷۱۱۱-۱۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ مبنی بر جلوگیری از نشر، پخش و عرضه اثر موسوم به ” جیران ” در پلتفرم (سکو) فیلیمو که در جهت حمایت از بزه دیدگان پرونده، طبق قانون حمایت از حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان صورت گرفته بود، با توجه به نظریه کارشناسان هیات سه نفره کارشناسی مبنی بر اینکه با بررسی طرح ” آهوی من مارال ” و سریال ” جیران ” . نظر به تفاوت های ساختاری و مفهومی و مضمونی دو اثر، شخصیت پردازی و شناسنامه منحصر به فرد کاراکترها و ساختار دراماتیک متفاوت هر کدام از این آثار (سه ضلعی جیران و پنج ضلعی آهوی من مارال) که در جیران به صورت داستانی فرعی و در آهوی من مارال به صورت پیرنگ اصلی طراحی شده است، باید گفت شیوه ارائه و شکل بیان ایده ی رقابت عشقی در دو اثر متفاوت است و بررسی های فنی، شکلی، محتوایی و مضمونی صورت گرفته توسط این هیات کارشناسی بیانگر آن است که حقوق مالکیت ادبی و هنری متعلق به شکات پرونده مورد بهره برداری قرار نگرفته است.» و همچنین نظریه هیات پنج نفره کارشناسی چنین بیان داشتند که سریال جیران برگرفته از طرح آهوی من مارال نیست.»

حال بدینوسیله و بنابر مراتب یادشده لغو دستور فوق اعلام و مقتضی است جهت رعایت حقوق کاربران، ظرف یوم جاری اقدام و مراتب به این بازپرسی گزارش شود.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما