بخشنامه حضوری‌شدن کلاس‌های دانشگاهی در نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ ابلاغ شد

رؤسای محترم شورای استانی آموزش عالی کشور؛

با سلام و احترام؛

با عنایت به مصوبه نشست ستاد «از سرگیری آموزش حضوری دانشجویان» در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۰ درخصوص حضوری شدن آموزش در مقطع مختلف تحصیلی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و نیز حاصل مذاکرات به عمل آمده در نشست رؤسای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی با حضور مقام عالی وزارت در چهارشنبه ۱۴۰۰/۱۰/۲۲، مستدعی است هماهنگی لازم برای اقـدامات مرتبط، با در نظر گرفتن همه شـرایط و الزامات اختصاصی آن دانشگاه / مؤسسه آموزش عالی در اجرای مصوبه زیر صورت پذیرد.

مصوبه:

همه کلاس های آموزشی دانشجویان در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در تمامی مقاطع تحصیلی از نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به صورت حضوری برگزار شود.

تبصره ۱: براساس شرابط هر دانشگاه / مؤسسه آموزش عالی، به ترتیب و درصورت لزوم،

۱) آموزش حضوری دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکتری تخصصی و کارشناسی ارشد، دکتری حرفهای).

۲) آموزش دروس عملی برنامه های درسی (آزمایشگاه، کارگاه، درمانگاه و نظایر اینها)،

۳) آموزش حضوری دانشجویان کارشناسی / کاردانی

به صورت کاملا حضوری در اولویت باشد.

تبصره ۲: در اجرای هر چـه مـوثرتر مصـوبه، بر اساس هماهنگی با مراجـع اسـتانی، به ویژه استانداری، و بر اساس آخرین تصمیمات مراجع ذی صلاح، تصمیم گیری و اقدام شود.

تبصره ۳: تمامی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی استان در صورت لزوم استفاده از آموزشهای الکترونیکی در قالب ترکیب متناسب آن با آموزش حضوری، الزاماً باید مطابق با نظام نامه یادگیری الکترونیکی، و تحت نظارت شورای آموزش عالی استان اقدام نمایند.

تبصره ۴: در هر حالت مراعـات کـامـل پروتکـل هـای بـهـداشتی به منظور حفظ سلامت جامعه دانشگاهی الزامی است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما