مکاتبه معاون دیوان عدالت اداری با رئیس سازمان اداری استخدامی در خصوص تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران

معاون حقوقی و پیشگیری پژوهش دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به رئیس سازمان اداری استخدامی کشور از او خواست ترتیبی اتخاذ شود تا احکام مقنن این دیوان راجع به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران توسط کلیه دستگاههای مشمول اجرایی کردد.

متن این نامه به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر لطیفی
ریاست محترم سازمان اداری و استخدامی کشور

سلام علیکم

احتراماً، در راستای تأکیدات رؤسای محترم قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری و در اجرای وظایف محوله به این معاونت مبنی بر پیشگیری از طرح دعاوی، معروض می دارد مطابق بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور ناظر به تبصره یک بند (ذ) ماده (۸۷) قانون برنامه ششم توسعه و استفساریه مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۲۷ مجلس شورای اسلامی، دستگاههای دولتی مکلف به تبدیل وضعیت استخدامی مشمولین ماده (۲۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران می باشند و نظر به این که شعب دیوان عدالت اداری نیز در اجرای این حکم قانونی در پرونده های متعدد از جمله کلاسه های ۹۹۰۹۹۸۰۹۰۴۱۰۱۵۶۷ و ۱۴۰۰۳۱۹۲۰۰۰۰۵۰۶۵۳۹ (تصاویر پیوست) رأی قطعی به ورود شکایت و تبدیل وضعیت ایثارگران مشمول صادر نموده اند، و براساس تبصره ماده (۱۱) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری؛ پس از صدور حکم و قطعیت آن مرجع محکوم علیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه می باشد، و عدم ایفای این تکلیف قانونی ضمن ایجاد نارضایتی موجب تضییع حقوق ذی نفعان و جامعه محترم ایثارگران و نتیجتا طرح دعاوی موردی در دیوان عدالت اداری را به همراه خواهد داشت،

لذا به منظور صیانت از حاکمیت قانون، جلوگیری از تضییع حقوق مشمولان و ذی نفعان و پیشگیری از طرح شکایات موردی، ترتیبی اتخاذ شود تا مطابق قوانین مذکور، احکام مقنن راجع به تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران توسط کلیه دستگاههای مشمول اجرایی کردد.

غلام رضا مولابیگی
معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما