ابلاغ دستورالعمل ارزیابی، تقویت و اتقان آرای قضایی

دادگستری استان تهران دستورالعمل ارزیابی، تقویت و اتقان آرای قضایی را ابلاغ کرد.

به گزارش اختبار و به نقل قوه قضاییه، محمدجواد حشمتی رئیس کل دادگستری استان تهران دستورالعمل ارزیابی، تقویت و اتقان آرای قضایی را ابلاغ کرد.

در این دستور العمل، رئیس کل دادگستری استان تهران، اصل ۱۶۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را جهت نیل به اهداف راهبردی برنامه تحولی مفید دانست و افزود: ارتقاء آرای صادره از مراجع قضایی در کنار تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش موجودی شعب از اهمیت بسیار بالایی برخودار است.

وی با ذکر تعاریف و مفاهیم، اهداف، ساختار و تشکیلات و وظایف و تکالیف و ۱۵ ماده و سه تبصره این دستورالعمل را جهت اجرا به معاونت منابع انسانی دادگستری کل استان تهران ابلاغ کرد و کلیه روسا و سرپرستان واحدهای قضایی را مکلف به همکاری با این معاونت کرد.

در بخش دیگری از  این دستورالعمل به جهت شناسایی آراء متقن و ضعیف و شناسایی نقاط ضعف علمی قضات صادرکننده آراء، برنامه ریزی در جهت ارتقاء سطح دانش قضات، تشویق قضات صادرکننده آراء برتر، اراده مستمر گزارش کیفیت آراء صادره، به رصد و پایش مستمر آراء و تصمیمات قضایی محاکم بدوی و تجدیدنظر و شعب دادسرا شورای حل اختلاف تاکید شده است.

در بخش پایانی این دستورالعمل به اعضای متشکله کارگروه ارزیابی و اتقان آرای قضایی اشاره شده است که شامل معاونین نظارت و ارزشیابی قضات، منابع انسانی، نظارت و ارزیابی، برنامه ریزی و فناوری اطلاعات، سرپرست دادگاه تجدید نظر استان تهران و یکی از معاونان رئیس کل محاکم تهران و دادستان تهران و سه نفر از قضات مجرب محاکم بدوی و تجدیدنظر به انتخاب رئیس کل دادگستری تهران و دبیری معاون منابع انسانی دادگستری استان تهران می باشد.

از جمله اهداف این دستورالعمل ارتقای دانش و مهارت قضات در رسیدگی قضایی به‌منظور صدور آرای متقن و جلوگیری از صدور آرای ضعیف، سست و متعارض، حفظ کیفیت آراء قضایی و ارتقاء آن و افزایش صدور آراء متقن است .

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما