جزییات حکم قطعی ۵۲ محکوم اقتصادی و امنیتی

بر این اساس، احکام قطعی پنجاه و دو نفر از محکومین اقتصادی و امنیتی به شرح زیر اعلام می‌گردد:

۱) عبدالعزیز (کامران) خطیبی بانه فرزند مسعود

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق توزیع عمده ارز خارجی و جذب غیر مجاز وجوه کلان ریالی در داخل کشور و پیش فروش درهم امارات معادل آن و تحویل درهم در کشور مزبور

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیرقانونی وجوه ریالی مذکور و دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی دست کم معادل ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

پ) مشارکت در پولشویی از طریق تحصیل، تملک و استفاده از عواید حاصل از این فعالیت غیرقانونی و متعاقبا مبادله، جا به جایی، انتقال و تبدیل این عوایدی به اموال غیر نقدی به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن‌ها دست کم معادل ۸۲۷۳۶۶۱۳۱۵۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) بیست سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

پ) استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم

۲) جمال غفوری فرزند محمد علی

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق جمع آوری غیر مجاز وجوه ریالی کلان از افراد مختلف و پیش فروش درهم امارات به آنان و انتقال این وجوه به افراد بالاسری خود در شبکه یعنی آقایان بهزاد فتاحی و عبدالعزیز خطیبی جهت توزیع عمده ارز خارجی و تحویل درهم به مشتریان در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی وجوه ریالی مذکور و دریافت سود از محل مبادلات غیرقانونی ارزی خود دست کم معادل ۶۷۶۳۱۰۱۸۵۷۶۷ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) بیست سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

۳) بهزاد فتاحی فرزند اسعد

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق جمع آوری غیر مجاز وجوه ریالی کلان از افراد مختلف و پیش فروش درهم امارات به آنان و انتقال این وجوه به سرکرده شبکه آقای عبدالعزیز خطیبی جهت توزیع عمده ارز خارجی و تحویل درهم به مشتریان وی در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی وجوه ریالی مذکور و دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی خود بنا به اقرار متهم دست کم معادل ۶۲۲۴۷۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

۴) عبدالحمید خدری فرزند عبدالله

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق جمع آوری وجوه ریالی کلان از افراد مختلف و پیش فروش درهم امارات به آنان و انتقال این وجوه به افراد بالاسری خود در شبکه یعنی آقایان بهزاد فتاحی و عبدالعزیز خطیبی جهت توزیع عمده ارز خارجی و تحویل درهم به مشتریان در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی وجوه ریالی مذکور و دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی خود دست کم معادل ۸۷۶۵۰۳۲۱۸۹۰۰

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف)  بیست سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

ب) تحمل دو سال حبس و رد اصل مال

۵) سامان خطیبی فرزند مسعود

اتهام:

الف) معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با برادر خود عبدالعزیز خطیبی و تسهیل مبادلات ارزی کلان وی به ویژه از رهگذر تاسیس شرکت رویال مانای گروپ کیش با متهم اخیر و مبادرت به انتقال برخی از وجوه ریالی واریزی به حساب شرکت مزبور جهت تبدیل به درهم امارات 

ب) مشارکت در پولشویی از طریق تحصیل، تملک و استفاده از عواید حاصله از این فعالیت غیرقانونی متهم اصلی و متعاقبا مبادله، جابجایی، انتقال و تبدیل این عوایدی به اموال غیرنقدی به منظور پنهان کردن منشاء غیرقانونی آن‌ها دست کم معادل ۶۹.۳۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریالی از طریق شراکت با عبدالعزیز خطیبی در خرید سهام شرکت یونولیت، تملک ملک فرشته و انتقال وجوه نقد به فرزاد فاضلی تولمی

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) ده سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

ب) استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم

۶)بهنام فتاحی فرزند اسعد

اتهام:

معاونت در ارتکاب بزه اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از سوی آقایان بهزاد خطیبی و عبدالعزیز خطیبی 

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

پنج سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده و به عنوان جزای مالی و حکم به استرداد وجوه سرمایه گذاران مالباخته و تحمل هفتاد و چهار ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

۷) آرش الیاسی فرزند محمد

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق اختصاص وجوه ریالی کلان به نمایندگی از طرف مصطفی عبداللهی و واریز این وجوه در داخل کشور به حساب آقای بهزاد فتاحی جهت پیش خرید غیر مجاز درهم امارات در سطح کلان و تحویل گرفتن درهم خریداری شده در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی خود دست کم معادل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

۸. فرزاد فاضلی تولمی فرزند حسن

اتهام:

الف) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت غیر قانونی وجه نقد و تملک یک قطعه ملک واقع در خیابان فرشته تهران به شرح مشخصات اعلامی

ب) مشارکت در پولشویی از طریق تحصیل، تملک و استفاده از عواید حاصل از فعالیت مجرمانه و غیر قانونی آقای عبدالعزیز خطیبی در بازار ارز و متعاقبا مبادله، جابه جایی، انتقال و تبدیل این عوایدی به اموال دیگر به منظور پنهان کردن منشا غیر قانونی آن‌ها دست کم معادل ۵۶۷۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

ب) استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم و جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم

۹)مصطفی عبداللهی فرزند رضا

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور از نوع اخلال در نظام ارزی کشور از طریق اختصاص وجوه ریالی کلان و واریز این وجوه در داخل کشور از طریق آقای آرش الیاسی به حساب آقای بهزاد فتاحی جهت خرید پیش خرید غیر مجاز در هم امارات در سطح کلان و تحویل گرفتن درهم خریداری شده در کشور امارات

ب) تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق دریافت سود از محل مبادلات غیر قانونی ارزی خود دست کم معادل ۱۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

الف) ۲۰ سال حبس، ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده به عنوان جزای مالی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت از هر گونه خدمات دولتی

ب) تحمل ۲ سال حبس و رد اصل مال

۱۰.مهدی رضایی فرزند محمدرضا

اتهام:

اخلال جزئی در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده و حرفه‌ای و معاملات غیر مجاز ارزی به میزان ۱۸۲۷۳۸۳۴۶۶۰۰ ریال

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۳ سال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل ۲ برابر اموالی که از طرق مذکور به دست آورده و محرومیت از هر خدمات دولتی
شعبه ۴ دادگاه

۱۱. علی محرر فرزند حسین 

رئیس سابق سازمان چای کشور

اتهام:

تضییع اموال و وجوه دولتی به میزان ۲۳۱۵۸۳۲۹۷۸۷۶ ریال و اظهار خلاف واقع به مقامات مافوق منجر به تضییع حقوق دولت به میزان ۱۸۷۶۸۹۸۴۹۱۱۸ ریال

حکم صادره از سوی استان گیلان

تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به صورت علنی در محوطه سازمان چای و پرداخت جزای نقدی معادل حقوق و اموال تضییع شده دولت به میزان ۱۸۷۶۸۹۸۴۹۱۱۸ ریال و انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال و انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی و جبران خسارت ناشی از تضییع وجوه و اموال دولت در حق خزانه داری

۱۲. علیرضا شعبان فرزند عیسی

رئیس سابق جهاد کشاورزی گیلان

اتهام:

مباشرت در دریافت یک فقره رشوه به مبلغ ۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون ریال در قبال مساعدت در تغییر کاربری اراضی کشاورزی به گردشگری

حکم صادره از سوی استان گیلان

تحمل ۸ سال حبس و جزای نقدی معادل وجه اخذ شده، انفصال دائم از خدمات دولتی، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و انتشار حکم محکومیت قطعی دریکی از روزنامه‌های محلی در یک نوبت

۱۳.حمیدرضا مرادی فرزند هدایت

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان)

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

۱۴.محمد نایینی تهرانی فرزند ابراهیم

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان)

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۱۵ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

۱۵.امیر خسرو علائی فرزند میر عطاالله

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فروش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان)

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

۱۶. سعید علیزاده فرزند علی

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق فرورش ارز دولتی به میزان ۱۱ میلیون دلار در بازار آزاد (قاچاق عمده ارز و کسب منفعت به میزان ۶۱ میلیارد تومان)

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان

۱۷. مرتضی فلاح اشتری فرزند احمد

اتهام:

الف) مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق اعتبار سازی و دادن پروفرم و جا به جایی وجوه مربوط به شرکت میعاد سازان به میزان ۱۱ میلیون دلار.

ب) مشارکت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۲۳۸ میلیون دلار بدون مجوز بانک مرکزی و کسب منفعت به میزان ۲ میلیارد تومان

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

دو فقره ۲۰ سال حبس تعزیری، دو فقره ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی، رد مبلغ یک میلیون و ۸۹ هزار یورو در حق بانک رفاه، رد مبلغ ۷۹۲ هزار یورو در حق بانک سپه، پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۱۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان، ضبط ۲ میلیارد تومان

۱۸. علی اصغر علیزاده فرزند علی

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تسهیل وقوع جرم از طریق جا به جایی وجوه و فروش و حساب سازی با متهمان ردیف ۱ الی ۴

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس، ضبط ۱۹۷ میلیون تومان

۱۹. پویا کریمی فرزند علی

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تسهیل وقوع جرم از طریق فروش ارز‌های دولتی و جابه جایی و فروش ارز از طریق حساب‌های خانواده خود

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس

۲۰. علی اکبر سلطان علیان فرزند محمد علی

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تهیه مقدمات جرم و معرفی و شناسایی بانک‌های عامل

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس تعزیری، ضبط ۱۶۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان جزای مالی

۲۱. شیوا شاهین فر فرزند غلامرضا

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به صورت عمده از طریق تهیه مقدمات جرم از طریق معرفی به عنوان مدیر عامل و حضور در بانک‌ها و اخذ دسته چک و در اختیار قرار دادن آن به متهمان اصلی

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

پرداخت ۷۳ میلیون تومان جزای نقدی بدل از پنج سال حبس، ضبط ۶۰ میلیون تومان

۲۲. شرکت تضامنی لیلا میرزایی و شرکا (زمرد) با نمایندگی قانونی خانم لیلا میرزایی فرزند محمد حسین

اتهام:

اخلال در نظام ارزی به صورت عمده با متهم مرتضی فلاح اشتری

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

انحلال، پرداخت ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت

۲۳. شرکت میعاد سازان مهر کیش با نمایندگی آقای سید هادی حسینی

اتهام:

اخلال در نظام ارزی از طریق فروش ارز دولتی به نرخ آزاد به میزان ۱۱ میلیارد دلار و کسب منفعت

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

انحلال، پرداخت ۲۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق دولت

۲۴. مهرداد داوودی فرزند عباس

مدیر عامل شرکت ایکو

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیر قانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۰ سال حبس و ممنوعیت به قبول سمت به عنوان مدیر عامل، رئیس و اعضای هیات مدیره هر گونه شرکت دولتی و خصوصی به مدت ۲ سال

۲۵) رحیم تبریزی میاندوآب فرزند اکبر

مدیرعامل شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۱۰۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت به قبول سمت به عنوان مدیرعامل، رییس و اعضای هیات مدیره هرگونه شرکت دولتی و خصوصی به مدت ۲ سال

۲۶)مجید هرسی فرزند یونس

مدیرعامل و رئیس هیات مدیره شرکت توسعه انرژی تلاش گستر

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۰ سال حبس  و ممنوعیت به قبول سمت به عنوان مدیرعامل، رییس و اعضای هیات مدیره هرگونه شرکت دولتی و خصوصی به مدت ۲ سال

۲۷) مهدی ضرغام پور فرزند نوروزعلی

کارمند صندوق بازنشستگی و صراف

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۵۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت اشتغال به شغل صرافی و خرید و فروش ارز و سکه به مدت دو سال

۲۸) اکبر درخشان فرزند محمدابراهیم

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ ۳۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۸ سال حبس و ضبط ۳۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی  و  انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو سال

۲۹) مینا پورادبی فرزند جمشید

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به مبلغ دو میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس و ضبط دو میلیارد ریال به عنوان جزای مالی

۳۰) محمدرضا مهدوی فرزند محسن

رییس حسابداری مدیریت شرکت ایکو

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به ارزش ۳۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس

۳۱) مهرداد معایر حقیقی فرد فرزند محمد رحیم

 مدیر امورمالی شرکت ایکو

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۴۶ میلیون دلار و کسب منفعت به ارزش ۳۰۰ قطعه سکه تمام بهار آزادی

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۵ سال حبس

۳۲) محسن سیف الدین فرزند حیدر

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۱۷ میلیون یورو و کسب منفعت به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط ۲۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت به اشتغال به شغل صرافی و خرید و فروش ارز و سکه به مدت دو سال

۳۳) میلاد رحیمی فرزند بهادر

اتهام:

مشارکت در اخلال در نظام ارزی کشور به صورت عمده از طریق فروش ارز به صورت غیرقانونی به میزان ۱۷ میلیون یورو و کسب منفعت به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل هشت سال حبس و ضبط ۲۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی  و ممنوعیت به اشتغال به شغل صرافی و خرید و فروش ارز و سکه به مدت دو سال

۳۴) مهرداد صفری فرزند غلامعلی

اتهام:

اخلال در نظام ارزی به نحو عمده از طریق فروش ارز به میزان ۴۲ میلیون دلار و تحصیل وجه به مبلغ ۱۲۸۰ میلیارد ریال به عنوان ما به التفاوت قیمت دلار دولتی ۴۲۰۰ تومان با نرخ آزاد

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل ۱۲ سال حبس و ضبط مبلغ ۱۲۸۰ میلیارد ریال به عنوان جزای مالی و ممنوعیت از قبول پست مدیرعاملی و رئیس یا اعضای هیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به مدت دو سال

۳۵) حمید عبادی کجانی فرزند حبیب الله

مدیرعامل شرکت گریت پسفیک

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به نحو عمده و تحصیل وجه به میزان ۲۰ میلیون لیر ترکیه

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل هشت سال حبس و ضبط مبلغ ۲۰ میلیون لیر ترکیه به عنوان جزای مالی و ممنوعیت از قبول پست مدیرعاملی و رئیس یا اعضای هیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به مدت دو سال

۳۶) هومن آبایی فرزند غلامرضا

مدیرعامل شرکت آوای ایلکای کیش

اتهام:

معاونت در اخلال در نظام ارزی به نحو عمده

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

تحمل پنج سال حبس و ممنوعیت از قبول پست مدیرعاملی و رئیس یا اعضای هیات مدیره کلیه شرکت‌های دولتی و خصوصی به مدت دو سال

۳۷) شرکت آوای ایلکای با نمایندگی آقای خاوران به عنوان شخصیت حقوقی

اتهام:

اخلال در نظام ارزی به نحو عمده

حکم صادره از سوی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی:

پرداخت جزای نقدی به مبلغ دو برابر محکومیت مالی آقای مهرداد صفری

۳۸) طاهر قدیریان فرزند محمود

اتهام:

همکاری با دولت آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر

هشت سال حبس

۳۹) عبدالرضا کوهپایه فرزند محمد

اتهام:

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخل کشور

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر

چهار سال حبس

۴۰) سام رجبی تبریز فرزند پرویز

اتهام:

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخل کشور، مشارکت در جاسوسی و مشارکت با رژیم صهیونیستی و از مصادیق اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

شش سال حبس

۴۱) مراد طاهباز فرزند قاسم

اتهام:

الف_ همکاری با دولت آمریکا

ب_ تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۶۰۰ هزار دلار

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

الف_ ۱۰ سال حبس

ب_ رای بر برائت و ضبط مبلغ به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران

۴۲) هومن جوکار فرزند هوشنگ

اتهام:

همکاری با دولت آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

هشت سال حبس

۴۳) حمیده کاشانی فرزند علی اکبر

اتهام:

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخل کشور، مشارکت در جاسوسی و مشارکت با رژیم صهیونیستی و از مصادیق اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

شش سال حبس

۴۴) نیلوفر بیانی فرزند یوسف

اتهام:

الف_ همکاری با دولت آمریکا

ب_ تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۳۵۶/۶۰۰ دلار

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

الف_ ۱۰ سال حبس

ب_ رای بر برائت و ضبط مبلغ به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران

۴۵) امیرحسین خالقی حمیدی فرزند میرتوحید

اتهام:

اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت داخل کشور، مشارکت در جاسوسی و مشارکت با رژیم صهیونیستی و از مصادیق اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا

حکم صادره از سوی شعبه سی و شش دادگاه تجدیدنظر:

شش سال حبس

۴۶) رضا علی فرزند قاسم

اتهام

اخلال در نظام ارزی و پولی کشور به صورت جزئی از طریق قاچاق ارز

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۱۸ ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

47) شرکت امین اسکان کریمه (با شماره ثبت ۱۱۵۰۴ و شناسه ملی ۱۰۵۹۰۰۳۴۸۰۰ ثبت شرکت‌های قم)

اتهام

اخلال در نظام اقتصادی کشور از طرق حیف و میل اموال مردم با وصول وجوه کلان در قالب و تحت عنوان مضاربه

حکم صادره از سوی شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

علاوه بر انحلال شرکت امین اسکان کریمه ، پرداخت ۱۶ میلیارد و ۵۹۱ میلیون و ۹۳۳ هزار و ۷۷۸ تومان جزای نقدی در حق دولت

48) عباس کرمی فرزند مهدی

اتهام

اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل سه سال حبس، رد مال، جزای نقدی معادل دو برابر اموالی که از طریق ارتکاب جرم به دست آورده و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

49) پویا کرد احمدی فرزند مجتبی

اتهام

معاونت در اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل ۶ ماه حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

50) مهدی محمدزاده فرزند جعفر

اتهام

معاونت در اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل شش ماه حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

51) زمان قدیرپور فرزند رسول

اتهام

معاونت در اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل شش ماه حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

52) حبیب جعفری فرزند هلال 

اتهام

معاونت در اخلال در نظام پولی کشور از طریق جعل اسکناس و توزیع عمده آن

حکم صادره از سوی شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران و مفسدان اقتصادی

تحمل شش ماه حبس و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما