اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت

اصلاحیه نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت

در اجرای ماده ۱۹ قانون تجارت نظامنامه ماده ۱۹ تجارت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده واحده-

افراد حقیقی داخل در طبقات زیر به استثنای صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ از مصادیق کسبه جزء محسوب و از داشتن دفتر تجارتی معاف خواهند بود:

  1.  کسبه، پیشه وران، تولیدکنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آن از ۴ میلیارد ریال تجاوز نمی‌کند.
  2. ارائه دهندگان خدمات در هر زمینه‌ای که عایدی غیر خالص آنها متجاوز از دو میلیارد ریال نباشد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

متن پیشین نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت (مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۱۹)

 

ماده واحده:

افراد حقیقی زیر که از مصادیق اشخاص مذکور در ماده ۹۶ قانون مالیات‌های مستقیم نباشند با دارا بودن شرایط زیر کسبه جزء محسوب می شوند:

  1. کسبه، پیشه وران، تولید کنندگان و نظایر آن ها که میزان فروش سالانه آنان از مبلغ یک صد میلیون ریال تجاوز نکند.
  2. ارایه دهندگان خدمات در هر زمینه ای که مبلغ دریافتی آن ها در قبال خدمات ارایه شده در سال از مبلغ پنجاه میلیون ریال تجاوز نکند

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما