طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل

طرح تشکیل سازمان طب ایرانی و مکمل

ماده۱ –سازمان طب ایرانی ومکمل به عنوان عالی ترین مرجع سیاست گذاری، برنامه ریزی، تنظیم وابلاغ آیین نامه یا دستورالعمل های لازم در حیطه طب ایرانی ومکمل با مأموریت توسعه ونهادینه نمودن طب ایرانی ومکمل در نظام سلامت زیرنظروزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل می شود.

تبصره۱ –سازمان طب ایرانی و مکمل مکلف است پیش از تنظیم و ابلاغ آیین نامه یا دستورالعمل های موضوع این ماده نظر مشورتی معاونت های مربوطه در وزارت بهداشت در امور آموزشی، پژوهشی، بهداشتی، درمانی و ساختاری را أخذ کند.

تبصره۲ –آیین نامه، دستورالعمل و شیوه نامه و برنامه های ابلاغی این سازمان در حیطه طب ایرانی و مکمل برای کلیه ارکان وزارت بهداشت لازم الاجراست.

ماده۲ –رئیس سازمان طب ایرانی ومکمل، توسط وزیربهداشت انتخاب می شود و به عنوان معاون وی در حیطه طب ایرانی و مکمل فعالیت می کند.

ماده۳ –منابع مالی سازمان از ردیف اختصاصی ۱۲۹۰-۱۰ بودجه کشور تحت عنوان «دفتر طب سنتی» تأمین می شود.

ماده۴ –تمامی ساختارهای مرتبط با طب ایرانی و مکمل، گیاهان دارویی و درمان های طبیعی موجود در بخشها یا معاونت های مختلف وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، تجمیع ودرقالب این سازمان فعالیت خواهند نمود و کلیه پستهای سازمانی، جایگاههای تشکیلاتی، ردیفهای اعتباری و امکانات موجود آنها به این سازمان منتقل خواهند شد.

ماده۵ –در دانشگاه های علوم پزشکی پست های ابلاغی مرتبط، تجمیع و در قالب معاون طب ایرانی و مکمل رئیس دانشگاه فعالیت خواهد نمود.

ماده۶ –اساسنامه سازمان بارعایت چهارچوب این قانون وبا محوریت دفتر طب ایرانی ومکمل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با أخذ نظر مشورتی واحدهای مرتبط از جمله دانشکده ها و گروههای آموزشی طب ایرانی دردانشگاهها، مدیریت هایطب سنتی ومکمل دانشگاهها، انجمن علمی طب سنتی ایرانی، تنظیم و حداکثر ظرف مدت یک ماه به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۷ –وزیربهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسؤول حُسن اجرای این قانون است.

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

برخی از موکلین ما